Czcionka:

A+A-

Kontrast:

2012 r. Radosna szkoła podstawowa w klasach I-III POKL 9.1.2.

 
                                      

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach informuje, że od 02 stycznia 2012 roku realizowany jest w szkole projekt POKL 09.01.02-16-052/11 o nazwie „Radosna szkoła podstawowa w klasach I-III”. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych w klasach I-III. 
W ramach projektu zaplanowane zostały zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze min. takie jak: czytanie ze zrozumieniem, formułowanie wypowiedzi pisemnej, wspieranie logicznego myślenia, poruszanie się w przestrzeni i najbliższym środowisku, koordynacja ruchowa, podnoszenie kondycji fizycznej i zapobieganie wad postawy. 
W ramach doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej realizowane będą zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczno-psychologiczna, zajęcia socjoterapeutyczne. 
Projekt „Radosna szkoła podstawowa w klasach I-III” zakłada prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym zajęcia dotyczące porozumiewania się w językach obcych, poznawania świata informatycznego, zajęcia z logicznych gier matematycznych oraz zajęcia mające na celu poznawanie środowiska i mechanizmów jego działania. 
W ramach projektu zaplanowane zostały 2 wyjazdy z cyklu ”Poznajemy nowe zawody”. 
Ponadto w ramach całego zadania zostały zakupione pomoce dydaktyczne do wyposażenia kącika „Radosna szkoła”, materiały do prowadzenia zajęć oraz sprzęt multimedialny. 
Całkowity budżet powyższego projektu wynosi 195 062,00 zł

Budżet projektu dla naszej szkoły wynosi: 61 475,05 zł

W naszej szkole uczniowie klas I-III uczestniczą w nastepujących zajęciach:

DODATKOWE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE 124 h: 

1)      Zajęcia w zakresie nauki czytania i pisania ze zrozumieniem w tym technika czytania i logicznego myślenia i formułowania wypowiedzi pisemnej 62 h

2)      Zajęcia w zakresie nauki matematyki logicznego myślenia oraz wyrobienia sprawności rachunkowej 31 h

3)      Zajęcia wyrównawcze w zakresie kompetencji językowych języka angielskiego i niemieckiego 31 h 

ZAJĘCIA Z OPIEKI  PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNEJ- 60 h:  

1)      Terapia logopedyczna 20 h

2)      Terapia pedagogiczna 40 h 

DODATKOWE  ZAJĘCIA  POZALEKCYJNE 124 h:  

1)      Matematyka przez zabawę – gry matematyczne 31 h

2)     Uczymy się, komunikujemy się z wykorzystaniem ITC – poznajemy komputer i oprogramowanie 31 h

3)     Zabawy komunikacyjne – spotkania z językiem angielskim i niemieckim w życiu codziennym 31 h

4)      Poznajemy środowisko i mechanizmy działania sił przyrodniczych świata nas otaczającego 31 h 

PORADNICTWO I DORADZTWO EDUKACYJNE -  2 wyjazdy 

            Opieka kierownika i opiekuna grupy nad uczniami w czasie wyjazdów edukacyjno – zawodowych – 2 wyjazdy.

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

W klasach I-III naszej szkoły zakończyła się realizacja projektu unijnego pn. Radosna szkoła podstawowa w klasach I-III, który trwał od 2 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. 

Zgodnie z budżetem projektu został zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, zestaw nagłośnieniowy oraz pomoce dydaktyczne do wyposażenia kącika „Radosna szkoła” w materiały dydaktyczne do małej i dużej motoryki.

W ramach projektu zrealizowane zostały 2 wyjazdy z cyklu ”Poznajemy nowe zawody”. Podczas pierwszego wyjazdu uczniowie brali czynny udział w warsztatach garncarskich w Muzeum Wsi Opolskiej, gdzie mieli sami okazję ulepić dzbanki z gliny. Drugi wyjazd został zorganizowany do kopalni rud srebra oraz Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach, gdzie uczniowie poznawali trud pracy w tej kopalni oraz do Muzeum Chleba w Radzionkowie, gdzie brali udział w wypiekaniu chleba i poznali zawód piekarza, który przedstawił im poszczególne etapy wypieku chleba. Zdjęcie z wyjazdów można obejrzeć w Galerii.

W projekcie brali udział wszyscy uczniowie klas I-III naszej szkoły i w sumie zrealizowano: 124 godziny zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, tyle samo godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz 60 godzin zajęć z doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej.

Na zajęciach jezykowych uczniowie powtarzali i utrwalali poznany materiał, słownictwo, poszerzali i rozwijali umiejętności językowe. Poprzez zabawy doskonalili wymowę. Rozwijali ciekawość i motywację do nauki języków. Poznali kulturę i wybrane zwyczaje Wielkiej Brytanii i Niemiec.
Zajecia matematyczne miały na celu wyrównanie braków, powtarzanie i utrwalanie wiadomości, rozwijanie zdolności poznawczych i logicznego myślenia, wzbudzanie w uczniach wiary we własne siły. Uczniowie poprzez różne gry i zabawy doskonalili umiejętności wykonywania poznanych działań matematycznych. 
Rozbudzanie ciekawości wobec otaczającej rzeczywistości przez 
doświadczenia i obserwacje to główny cel zajęć przyrodniczych. Uczniowie rozwijali samodzielność dochodzenia do wiedzy, wzmacniali postawy badawcze i poszukiwawcze, analizowali i wnioskowali.
Podczas zajęć nauki czytania i pisania ze zrozumieniem uczniowie ćwiczyli technikę czytania, formułowali wypowiedzi pisemne. Uczniowie klasy III tworzyli własne teksty korzystając ze słowników i wykorzystując poznane zasady ortografii. Dzieci młodszych klas uzyskały pomoc w przezwyciężaniu trudności w czytaniu. Łączyły litery w sylaby, a sylaby w wyrazy, uzupełniały luki w zdaniach. Doskonaliły rozumienie tekstu poprzez historyjki obrazkowe. 
Zajęcia z wykorzystaniem ICT miały na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego korzystania ze sprzętu komputerowego w różnych dziedzinach życia: nauka i praca, zabawa czy rekreacja. Dzieci nauczyły się samodzielnie wyszukiwać potrzebne informacje i umiejętnie z nich korzystać, rozwijać własne zainteresowania i uzdolnienia, prawidłowo korzystać z oprogramowania.
Zajęcia terapii pedagogicznej pomogły dzieciom w lepszym orientowaniu się w schemacie swojego ciała. Uczniowie ćwiczyli pamięć wzrokową, usprawniali technikę czytania. Brali udział w ćwiczeniach ruchowo - słuchowych oraz usprawniających koordynację wzrokowo - ruchową poprzez rysowanie szlaczków, liter po śladzie czy dyktando graficzne.
Na zajęciach logopedycznych uczniowie kształtowali mowę przez korygowanie zaburzeń fonetycznych, leksykalnych i gramatycznych oraz doskonalili mowę już ukształtowaną przez przeprowadzane ćwiczenia. Rozwinęła się także umiejętność komunikowania się ucznia z otoczeniem.

Budżet naszej szkoły wynosił: 44 662,64 zł, a całkowity koszt projektu wyniósł: 195 062,00 zł.

Data dodania: 2019-03-26 10:39:57
Data edycji: 2019-03-26 10:40:00
Ilość wyświetleń: 236

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook