Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie pandemii wirusa Covid-19

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910),
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327),
Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczeniafunkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020r. poz....)
Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U. z 2020r. poz. 493, z poz. zm.)
Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2020r. poz.1166 z poz. zm.)
Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach.

REGULAMIN:
1. Za opracowanie, wdrożenie i nadzór nad stosowaniem Regulaminu odpowiada Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach.
2. Do przestrzegania postanowień Regulaminu zobowiązani są wszyscy nauczyciele, pracownicy, uczniowie oraz rodzice.
3. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez nauczycieli, pracowników jest traktowane jak naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
4. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez uczniów jest traktowane jak naruszenie podstawowych obowiązków uczniowskich.
5. Nauczyciele i Pracownicy szkoły pisemnie potwierdzają zapoznanie się z Regulaminem.
6. Uczniowie, rodzice zostają zapoznani przez wychowawców klas z Regulaminem w szkole lub poprzez publikację na stronie internetowej.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 1września 2020 r. do czasu odwołania pandemii na terenie kraju.
8. Niniejszy Regulamin został opracowany na potrzeby działania PSP w Chrząstowicach w okresie trwania pandemii -COVID-19. Regulamin ma na celu usprawnienie bezpiecznego funkcjonowania szkoły tak, aby w jak najbardziej optymalny i możliwy do zrealizowania sposób zapobiec zakażeniem i rozprzestrzenianiu się wirusa.
9. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach w roku szkolnym 2020/2021 pracuje zgodnie z ustalonym planem.
10. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Rodzice/ prawni opiekunowie są zobowiązani do bezzwłocznego zawiadomienia dyrektora szkoły o objęciu rodziny ucznia kwarantanną.
11. Do budynku szkoły można wchodzić tylko dolnym wejściem. Należy obowiązkowo zdezynfekować ręce wg. zamieszczonej instrukcji użycia środka dezynfekującego.
12. Obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem przez uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi, w szczególności po przyjściu do szkoły, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
13. Ręce należy również dezynfekować każdorazowo przy wejściu na stołówkę i do świetlicy. Dopuszcza się używanie własnego żelu/płynu dezynfekcyjnego – należy o tym poinformować nauczyciela/opiekuna.
14. Każdy uczeń i pracownik szkoły zobowiązany jest posiadać maseczkę ochronną.
15. Na terenie szkoły, w przestrzeniach wspólnych zaleca się zakrywanie ust i nosa.
16. Należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.
17. Załatwienie spraw w szkole powinno odbywać się telefonicznie lub mailowo. W szczególnych przypadkach wizyta w szkole powinna być poprzedzona wcześniejszym umówieniem się na określony termin.
18. Wejście do szkoły osób z zewnątrz będzie rejestrowane. Osoby te zobowiązane są do stosowania środków ochronnych – osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk oraz do podania swoich danych wraz z aktualnym numerem telefonu.
19. W przypadku, gdy pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym szczególnie gorączkę i kaszel, powiadamia dyrektora szkoły. Sprawdza temperaturę ucznia termometrem bezdotykowym. W sytuacji, gdy pomiar wskazuje temperaturę powyżej 37,5o C uczeń zostaje odizolowany w wyznaczonym miejscu (sala nr 5), niezwłocznie powiadomieni zostają rodzice/ opiekunowie o konieczności niezwłocznego (w ciągu godziny) odebrania ucznia ze szkoły.

20. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do podpisania oświadczenia dotyczącego zapoznania się z regulaminem funkcjonowania PSP w Chrząstowicach oraz do uaktualnienia dany teleadresowych w celu szybkiej komunikacji.
21. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona ust i nosa podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania okolic twarzy.
22. Uczniowie muszą posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć pozostają na ławce, w tornistrze lub szafce.
23. W sali komputerowej po każdej lekcji informatyki stanowiska komputerowe będą dezynfekowane. Za dezynfekcję odpowiada nauczyciel informatyki, lub inna wskazana przez niego osoba.
24. W hali sportowej używany sprzęt sportowy będzie myty detergentem lub dezynfekowany po każdym dniu zajęć. Za dezynfekcję sprzętu sportowego odpowiada nauczyciel wychowania fizycznego, natomiast za dezynfekcję powierzchni odpowiada pracownik obsługi.
25. Za dezynfekcję w autobusie dowożącym dzieci do szkoły odpowiada przewoźnik.
26. W miarę możliwości uczniowie powinni przebywać na świeżym powietrzu – zwłaszcza na przerwach, w czasie pobytu w świetlicy i na zajęciach wychowani fizycznego.
27. Sale lekcyjne i części wspólne będą wietrzone co najmniej raz na godzinę. Za wietrzenie sali odpowiada nauczyciel, a korytarzy pracownicy obsługi.
28. Podczas realizacji zajęć przedmiotowych, specjalistycznych i dodatkowych za zachowanie reżimu sanitarnego odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
29. W stołówce szkolnej po każdej przerwie obiadowej będą dezynfekowane blaty stołów i poręcze krzeseł. Naczynia i sztućce będą wyparzane po każdym użyciu.
30. Personel kuchenny i pracownicy obsługi i administracji ograniczą kontakty z uczniami i nauczycielami do niezbędnego minimum.
31. Z biblioteki szkolnej uczniowie i nauczyciele korzystają zgodnie z podanymi wcześniej godzinami. Książki z biblioteki podlegają dwudniowej kwarantannie.
32. Codziennie wykonywane i monitorowane są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, toalet, ciągówkomunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich.
33. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
34. W szkole w widocznym miejscu umieszczone są numery telefonów do służb medycznych i stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Data dodania: 2020-08-31 21:28:58
Data edycji: 2020-10-04 19:44:28
Ilość wyświetleń: 315

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook