Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Statut

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach zwana dalej „szkołą” jest
publiczną szkołą podstawową obejmującą klasy I-VIII z obwodu ustalonego przez organ
prowadzący szkołę, działającą na podstawie:
1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z póź. zm.;
2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59);
3) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949);
4) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z póź. zm.;
5) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2017 poz. 649);
6) uchwały Rady Gminy w sprawie przekształcenia szkoły z dnia 21 marca 2017 r. nr
XXII/171/2017.

§2
1. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa o:
1) szkole - należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w
Chrząstowicach;
2) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Chrząstowice;
3) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Opolskiego Kuratora
Oświaty w Opolu;
4) nauczycielu - należy przez to rozumieć, także wychowawcę i innego pracownika
pedagogicznego szkoły;
5) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka;
6) podstawie programowej – należy przez to rozumieć, obowiązkowe, na danym etapie
kształcenia, zestawy treści nauczania oraz umiejętności, które są uwzględniane w programach
nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych.
2. Szkoła posiada imię Stanisława Staszica.
3. Ustalona nazwa Szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.
4. Na pieczęciach i stemplach może być okazjonalnie używany czytelny skrót nazwy Szkoły.
5. Siedziba Szkoły jest w Chrząstowicach przy ul. Szkolnej 1, 46-053 Chrząstowice.
6. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Chrząstowice z siedzibą w Chrząstowicach ul.
Dworcowa 38.
7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty z siedzibą przy
ul. Piastowskiej 14 w Opolu.

§3

1. Szkoła jest jednostką budżetową.
2. W Szkole mogą być gromadzone dochody własne zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej regulują odrębne przepisy.
4. Za prawidłową obsługę księgową i finansową jednostki odpowiada Główny Księgowy.

4
5. Dyrektor Szkoły w ramach powierzonego zarządu trwałego może oddać nieruchomość w
najem, dzierżawę lub dokonać użyczenia w drodze umowy zgodnie z odrębnymi przepisami w
uzgodnieniu z organem prowadzącym.
§4

1. Szkoła używa pieczęci w pełnym brzmieniu na zasadach określonych w odrębnych
przepisach prawa.
2. Tablica urzędowa szkoły zawiera pełną nazwę szkoły. Na budynku szkoły znajdują się
dwujęzyczne nazwy z uwagi na to, że gmina jest wpisana do rejestru gmin, gdzie językiem
pomocniczym jest język niemiecki.
3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
4. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania
ich sprostowań i wydawania duplikatów określają odrębne przepisy.
5. W miesiącu styczniu obchodzony jest Dzień Patrona Szkoły.
6. Dzień Patrona Szkoły może być dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
7. Termin obchodów Dnia Patrona Szkoły ustala każdego roku Rada Pedagogiczna.

§5
1. Cykl kształcenia w szkole wynosi 8 lat.
2. Do obwodu szkoły należą uczniowie mieszkający we wsiach Chrząstowice, Lędziny, Niwki
objęci obowiązkiem szkolnym.
3. Zasady i tryb postępowania w sprawie spełniania obowiązku szkolnego określają odrębne
przepisy.
4. Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny tok lub program nauczania albo na
spełnianie obowiązku szkolnego poza Szkołą, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
5. Dzieci z obwodu szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica. Dzieci
(kandydaci) spoza obwodu mogą zostać przyjęte do pierwszej klasy, na wolne miejsca
pozostałe po przyjęciu dzieci z obwodu, po przejściu przez procedurę postępowania
rekrutacyjnego.
6. Rodzice kandydatów wypełniają wniosek oraz dołączają stosowne oświadczenia. Cała
procedura jest opisana w regulaminie rekrutacji.
7. Uczniowie klas pierwszych mają prawo do okresu adaptacyjnego jako zapewnienie poczucia
bezpieczeństwa uczniom i rodzicom między innymi poprzez:
1) zapoznanie z warunkami lokalowymi, zasadami bezpieczeństwa, organizacją pracy szkoły,
2) zapoznanie rodziców z prawem wewnątrzszkolnym,
3) integracją zespołu klasowego,
4) diagnozą wstępną,
5) zaplanowanie pracy wychowawczej,
8. O terminie zakończenia okresu adaptacyjnego decyduje wychowawca, jednak nie może to
być okres dłuższy niż dwa miesiące czyli do 30 października.

§6

5

Cele i zadania opiekuńcze i wychowawcze szkoły

1. Podstawowym celem i zadaniem szkoły jest realizacja celów i zadań określonych
w ustawie o systemie oświaty, ustawie prawo oświatowe, ustawie wprowadzającej prawo
oświatowe, ustawie karta nauczyciela oraz przepisach wydanych na ich podstawie oraz
wymienione w niniejszym Statucie, respektując zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa,
a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji
Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka w warunkach poszanowania godności
osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej uczniów.
2. W szkole każdy uczeń, z wszystkimi jego możliwościami i trudnościami jest ważny
i wobec każdego ucznia prowadzone są działania na najwyższym poziomie nauczycielskich
możliwości, ukierunkowane na rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny oraz
ochronę dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.
3. Szkoła zapewnia wysoką jakość oraz skuteczność kształcenia zorientowanego na potrzeby
uczniów i potrzeby współczesnego świata, a w szczególności na:
1) uczeniu miłości do ojczyzny, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, symboli
narodowych oraz polskiej i regionalnej kultury i tradycji;
2) rozwijaniu w uczniach poczucia własnej wartości oraz tożsamości narodowej;
3) integrowaniu nauczanych treści i umiejętności w celu pełniejszego zrozumienia świata, ludzi
i siebie;
4) pielęgnowaniu tradycji oraz upowszechnianie zdrowego i higienicznego trybu życia oraz
działań na rzecz środowiska i społeczności lokalnej;
5) upowszechnieniu wiedzy i umiejętności informatycznych tak, aby stały się one narzędziem,
a nie celem kształcenia;
6) opanowaniu pierwszego języka obcego nowożytnego - angielskiego od klasy I w stopniu
umożliwiającym podstawową komunikację językową;
7) opanowaniu drugiego języka obcego nowożytnego - od klasy VII w stopniu
umożliwiającym podstawową komunikację językową;
8) poznawaniu i rozbudzaniu zainteresowań uczniów oraz rozwijanie chęci uczenia się;
9) wdrażaniu uczniów do samokształcenia, planowaniu i organizowaniu własnej nauki, pracy
i wypoczynku oraz wykonywaniu swoich obowiązków samodzielnie i z pełną
odpowiedzialnością.

§7

1. Szkoła realizuje cele i zadania szkoły z uwzględnieniem optymalnych warunków
rozwojowych uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia poprzez:
1) szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym którą
określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora,
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie
ramowych planów nauczania;
2) w arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: ogólną liczbę godzin zajęć
edukacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, rozwijających
zainteresowania i innych zajęć pozalekcyjnych, dalej zwanych zajęciami dodatkowymi;

6
3) zajęcia dodatkowe w szkole są finansowane z budżetu szkoły lub ze środków
pozabudżetowych, a nadrzędnym celem w ich planowaniu jest efektywność realizacji zadań
statutowych szkoły oraz potrzeby uczniów.
2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę zgodnie z procedurą
określona innymi przepisami do 30 maja danego roku – w terminie umożliwiający dyrektorowi
realizację polityki kadrowej.
3. Realizację zadań wychowawczo – profilaktycznych ustalanych corocznie wspólnie przez
nauczycieli i rodziców.
4. W celu stworzenia środowiska wspomagającego wychowawczą rolę rodziny i sprzyjającego
rozwojowi uczniów szkoła współpracuje z rodzicami lokalnymi organizacjami dziecięcymi i
młodzieżowymi, instytucjami działającymi na rzecz i dla dobra dzieci.
5. W celu zapewnienia każdemu uczniowi równych szans w dostępie do kształcenia
funkcjonuje system pomocy finansowej i organizacyjnej w oparciu o przepisy obowiązującego
w tym zakresie prawa.
6. W celu zapewnienia uczniom opieki oraz bezpieczeństwa w czasie zajęć obowiązkowych,
nadobowiązkowych i pozalekcyjnych szkoła realizuje zadania opiekuńcze wynikające z
potrzeb uczniów i możliwości szkoły poprzez:
1) wykonywanie zadań opiekuńczych, polegających w szczególności respektowaniu
obowiązujących w szkole zasad oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny;
2) sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad potrzebującymi takiej opieki uczniami;
3) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów;
4) zapewnianiu możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego;
5) opiece logopedy, nauczyciela prowadzącego zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające
uzdolnienia ucznia oraz innych specjalistów;
6) możliwości spędzenia czasu w szkolnej świetlicy pod opieką nauczyciela.

§8

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej

1. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną służącą wspomaganiu rozwoju
każdego ucznia.
2. Korzystanie z pomocy jest bezpłatne i dobrowolne.
3. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest przez nauczycieli,
wychowawców na każdej lekcji oraz specjalistów na zajęciach specjalistycznych we
współpracy z rodzicami uczniów, poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz podmiotami
działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
4. Pomoc udzielana jest z inicjatywy ucznia, rodziców ucznia, dyrektora szkoły, nauczyciela
wychowawcy, higienistki szkolnej, poradni, tylko na wniosek lub zgodą rodziców.
5. Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia w klasie, do której uczęszczają uczniowie
objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną, tworzą zespół którego koordynatorem jest
wychowawca klasy zadaniem zespołu jest w szczególności ustalenie zestawu programów
nauczania dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów dla danego oddziału oraz jego
modyfikowanie w miarę potrzeb.

7
6. Dla ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej lub wniosek
nauczyciela i zgodę rodziców zespół:
1) opracowuje informację o rozpoznanych potrzebach ucznia uwzględniający zalecenia
zawarte w opinii lub wniosku;
2) opracowuje zasady oraz formy realizacji wsparcia uczniom w danej klasie;
3) nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym dokonuje oceny efektywności pomocy
psychologiczno - pedagogicznej udzielanej dziecku;
4) do 10 kwietnia każdego roku zgłasza dyrektorowi szkoły potrzeby w zakresie zapewnienia
uczniom wsparcia psychologiczno – pedagogicznego w nowym roku szkolnym.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest realizowana przez nauczycieli na
wszystkich lekcjach i zajęciach oraz w formie zajęć specjalistycznych w szczególności w
formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

4) zajęć specjalistycznych: logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-
społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
7) porad i konsultacji;
8) warsztatów.
8. Liczbę uczniów na poszczególnych zajęciach specjalistycznych określają odrębne przepisy.
10. Dyrektor szkoły na piśmie informuje rodziców ucznia o proponowanych formach wsparcia
dla jego dziecka na każdej lekcji oraz na zajęciach specjalistycznych.
11. Nauczyciele prowadzą dokumentację dotyczącą realizacji pomocy psychologiczno -
pedagogicznej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 9

Organizacja opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym

1. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi.
2. Każdy uczeń posiadający orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej objęty jest
szczególna opieką i troska uwzględniającą zalecenia zawarte w orzeczeniu.
3. Każdy uczeń niepełnosprawny jest objęty zajęciami rewalidacyjnymi prowadzonymi przez
specjalistów zgodnym z orzeczona niepełnosprawnością w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
4. Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia w klasie do której uczęszczają uczniowie
posiadający orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej, tworzą zespół którego
koordynatorem jest wychowawca klasy zadaniem zespołu jest w szczególności:
1) ustalenie zestawu programów nauczania wraz z zasadami oceniania, dostosowanych do
potrzeb i możliwości uczniów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;
2) opracowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka;
3) opracowanie dla każdego ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
(IPET), uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu;

8
4) nie rzadziej niż dwa raz w roku szkolnym dokonać oceny efektywności pomocy
psychologiczno - pedagogicznej udzielanej uczniowi, w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji
programu.
5. Dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie do szkoły
organizuje się indywidualne nauczanie określone w orzeczeniu o potrzebie nauczania
indywidualnego wydanym przez Poradnie, zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Uczniowi niepełnosprawnemu można na wniosek nauczyciela, w uzgodnieniu z rodzicami,
na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor może wydłużyć każdy etap edukacyjny
przynajmniej o 1 rok.
7. Dyrektor szkoły na piśmie informuje rodziców ucznia o proponowanych formach wsparcia
dla jego dziecka na każdej lekcji oraz na zajęciach specjalistycznych.
8. Nauczyciele prowadzą dokumentację dotyczącą realizacji pomocy psychologiczno –
pedagogicznej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 10

Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
1. Szkoła umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej.
2. Szkoła realizuje proces wychowawczy w duchu tolerancji dla tożsamości narodowej,
religijnej, etnicznej i językowej.
3. Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci, Dyrektor na wniosek Rodziców
organizuje naukę religii na zasadach określonych innymi przepisami.
4. Na wniosek rodziców szkoła organizuje nauczanie języka mniejszości narodowej jako zajęć
umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej.
5. Sposób realizacji celów i zadań podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej określają odrębne przepisy.

§ 11

1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole, a także
bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę
w szczególności ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi
przejawami patologii społecznej.

§ 12
Organy szkoły

1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.

§ 13

9

Dyrektor szkoły

1. Dyrektor Szkoły w ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej
odpowiedzialności sprawuje nadzór pedagogiczny, kieruje i ponosi odpowiedzialność za
całokształt pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno-gospodarczej
szkoły oraz jest pracodawcą dla zatrudnionych pracowników.
2. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową szkoły:
a) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i
promocji uczniów,
b) podejmowanie decyzji w sprawach realizacji obowiązku szkolnego, przyjmowania
uczniów do Szkoły oraz przenoszenie ich do innych klas lub oddziałów,
c) występowanie do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej
Szkoły,
d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych
przepisach,
e) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczyciela oraz opieka nad
nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych
przepisach,
f) realizowanie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli, określonym w
odrębnych przepisach,
g) organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej, administracji i
obsługi,
h) organizowanie warunków do prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka,
i) nadzorowanie realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
dbanie o systematyczne dokumentowanie działań w tym zakresie,
j) nadzorowanie przestrzegania przez pracowników szkoły procedur postępowania w
sytuacjach zagrożeń,
k) podejmowania decyzji o realizacji kształcenia zdalnego całościowego lub
hybrydowego zgodnie z zaleceniami sanepidu.
2) w zakresie spraw organizacyjnych:
a) opracowanie arkusza organizacyjnego Szkoły,
b) przygotowywanie projektów planów pracy Szkoły,
c) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych,
d) określenie sytuacji, w których wymaga się noszenia określonego stroju szkolnego ze
względu na szczególną organizację zajęć,
e) przekazanie do publicznej wiadomości szkolnego zestawu programów nauczania i
szkolnego zestawu podręczników na następny rok szkolny,
f) podjęcie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami
na terenie szkoły.
g) wyznaczenie osoby, która go zastępuje podczas jego nieobecności w szkole.
3) w zakresie spraw finansowych:
a) opracowywanie planu finansowego Szkoły,
b) przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej
i Radzie Rodziców,

10
c) realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie
określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady
gospodarki finansowej szkół,
4) w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych i biurowych:
a) organizacja prawidłowej działalności administracyjnej i gospodarczej Szkoły,
b) organizowanie wyposażenia Szkoły w środki edukacyjne i sprzęt szkolny,
c) organizowanie i kontrola pracy kancelarii Szkoły,
d) kontrola prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz
prawidłowego wykorzystania druków szkolnych,

e) organizowanie przeglądu technicznego obiektu oraz prac konserwacyjno-
remontowych,

f) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.
5) w zakresie spraw porządkowych i bhp:
a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników zasad bezpieczeństwa
oraz ustalonego w Szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę placówki,
c) wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej
i powszechnej samoobrony.

§ 14

1. Dyrektor Szkoły odpowiada za:
1) poziom uzyskiwanych przez uczniów wyników nauczania i wychowania;
2) zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statutu;
3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć organizowanych przez
Szkołę oraz za stan sanitarny i ochrony przeciwpożarowej obiektu;
4) celowe i racjonalne wykorzystywanie środków finansowych przeznaczonych na statutową
działalność Szkoły;
5) prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z odrębnymi przepisami;
6) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania,
7) organizację czasowego funkcjonowania szkoły i realizację jej zadań na podstawie aktów
prawnych wydanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w sytuacjach szczególnych
wprowadzonych w formie zarządzenia dyrektora szkoły.
§ 15

1. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do ustalenia zasad działania stowarzyszeń, organizacji
na terenie szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców oraz wyraża zgodę na ich
działalność.

§ 16

1. Dyrektor Szkoły w wykonaniu swych zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną,
Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców.
2. Dyrektor – poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych z
podmiotami, o których mowa w ust.1, w szczególności:
1) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, wnioski
wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły;
2) składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy Szkoły;

11

3) udziela Radzie Rodziców informacji o działalności edukacyjnej Szkoły.

§ 17

1. Dyrektor Szkoły współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji studenckich praktyk pedagogicznych.
§ 18

1. Dyrektor Szkoły jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji, określają postanowienia
regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.
3. Dyrektor ma prawo do wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli są one niezgodne z
obowiązującym prawem lub naruszają postanowienia Statutu.

§ 19

1. Dyrektor jest przedstawicielem Szkoły na zewnątrz oraz w sprawach wynikających z
ustawy, organem prowadzącym postępowanie administracyjne w rozumieniu Kodeksu
postępowania administracyjnego.

§20
Rada Pedagogiczna

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych
zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, osoby zapraszane przez jej
przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele
stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza
lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
szkoły.
5. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin działalności uchwalony
przez Radę.
6. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy jej członków.
7. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady
Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także
nauczycieli i innych pracowników szkoły zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

§21

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) uchwalania zmian w Statucie Szkoły;
2) zatwierdzanie planu pracy szkoły opracowanego przez Dyrektora Szkoły po zaopiniowaniu
przez Radę Rodziców;
3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po
zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;

12
5) ustalanie organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;
6) podejmowanie uchwał w sprawach upoważnienia dyrektora do wystąpienia do Kuratora
Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
7) dokonywanie diagnozy sytuacji wychowawczej szkoły pod względem bezpieczeństwa
przynajmniej dwa razy w roku szkolnym.
§22
1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i
pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego Szkoły;
3) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
4) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi Szkoły;
5) wniosek o indywidualny program lub tok nauki;
6) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych;
7) szkolny zestaw programów nauczania.
§23

1. Rada Pedagogiczna ma prawo do:
1) występowania do organu prowadzącego Szkołę z umotywowanym wnioskiem o odwołanie
ze stanowiska Dyrektora Szkoły lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji
kierowniczej;
2) przygotowywania projektu Statutu Szkoły lub jego zmian;
3) pracy nad opracowaniem Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego, w
uzgodnieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
4) uchwalania i nowelizacji regulaminu działalności Rady Pedagogicznej;
5) delegowanie swoich przedstawicieli, jako reprezentantów do prac w innych organach Szkoły
i do składu komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły;
6) w przypadku wstrzymania przez Dyrektora Szkoły uchwał Rady Pedagogicznej sprawę
rozstrzyga organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 24
Rada Rodziców

1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów szkoły.
2. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców określa regulamin
działalności Rady Rodziców określający cele, zadania i organizację Rady Rodziców, a także
opisywać: tryb podejmowania uchwał, określać szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów,
oraz ramowy plan pracy, zasady gromadzenia funduszy oraz harmonogram wydatków.
3. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych wybranych
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Wybory te

13
przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym a jednego ucznia
reprezentuje w nich jeden rodzic.

§25

1. Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami, w celu jednolitego oddziaływania
na dzieci przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania.
2. Współdziałanie rodziców i nauczycieli sprzyja podnoszeniu kultury pedagogicznej i
prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzinę, która dzięki naturalnej
więzi uczuciowej najwcześniej kształtuje postawy dziecka, jego system wartości i przekonań,
ambicje i dążenia oraz daje pierwszą wiedzę o życiu i świecie.
3. Udział rodziców w życiu szkoły przyczynia się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania,
rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokajania potrzeb opiekuńczych dzieci – do
angażowania środowiska społecznego w udzielaniu wydatnej pomocy szkole.

§26

1. Rada Rodziców wspierając statutową działalność szkoły może:
1) występować do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;
2) gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Składki rodziców są
dobrowolne i nikogo nie można zmuszać do płacenia składek ani wyjaśniania dlaczego nie
płaci;
3) opiniować szkolny zestaw programów nauczania, szkolny zestaw podręczników, szkolny
program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, oraz projekt
planu finansowego szkoły;
4) przedstawiać opinie o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny
pracy lub dorobku zawodowego za okres stażu;
5) uchwalać w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo - profilaktyczny
szkoły;
6) jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów, program ten ustala Dyrektor
Szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony
przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia odpowiedniego programu przez Radę
Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
§27

Samorząd Uczniowski i wolontariat.
1. Samorząd Uczniowski, dalej zwany Samorządem, to społeczny organ szkoły tworzony przez
wszystkich uczniów szkoły.
2. Organami Samorządu są:
1) Rada Samorządu Uczniowskiego;
2) Rady Klasowe.
3. Kadencja wszystkich organów Samorządu trwa 1 rok szkolny.
4. Rada Samorządu składa się z:
1) Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego;
2) Zastępcy Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego;
3) Sekretarza Rady Samorządu Uczniowskiego

14

4) Opiekuna Samorządu Uczniowskiego - Nauczyciela
5. Rady Klasowe składają się z przewodniczącego, jego zastępcy oraz skarbnika.
6. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez
Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
7. Samorząd Uczniowski może tworzyć sekcje tematyczne,
8. W szkole funkcjonuje szkolny wolontariat. Szczegółowe zasady organizacji wolontariatu
określone są w programie Szkolnego Wolontariatu.
§28

1. Do kompetencji i obowiązków Rady Samorządu Uczniowskiego i wolontariatu należy:
1) przygotowanie projektu regulaminu Samorządu; programu działań wolontariackich,
2) opracowywanie programu prac Samorządu i wolontariatu;
3) organizowanie w porozumieniu z dyrektorem szkoły działalności kulturalno – oświatowej,
sportowej, rozrywkowej i charytatywnej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami
organizacyjnymi szkoły;
4) we współpracy z Radą Pedagogiczną organizowanie pomocy charytatywnej lub udział w
akcjach niesienia pomocy potrzebującym;
5) opieka nad tablicą informacyjną Samorządu;
6) reprezentowanie ogółu uczniów wobec organów szkoły, instytucji i organizacji działających
w szkole i poza nią;
7) nawiązywanie kontaktów z samorządami innych szkół;
8) współpraca z Radami Klasowymi;
9) monitorowanie przestrzegania podstawowych obowiązków i praw uczniów, w tym prawa
do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu oraz prawa do zapoznania
się ze stawianymi wymaganiami;
10) opracowanie raz w roku sprawozdania z działalności Samorządu i Wolontariatu
przedstawienia go Radzie Pedagogicznej;
11) występować do Rady Pedagogicznej z wnioskami o zmianę statutu szkoły.

§ 29

1. Rady Klasowe Samorządu:
1) reprezentują wszystkich uczniów danego oddziału;
2) współpracują z Radą Samorządu Uczniowskiego;
3) typują kandydatów do pracy w sekcjach Samorządu;
4) inspirują uczniów do udziału w pracach na rzecz klasy, szkoły oraz środowiska;
5) mogą wystąpić do wychowawcy i dyrektora z wnioskiem o zatarcie kary dla ucznia danej
klasy.

§ 30

1. Opiekuna samorządu uczniowskiego powołuje i odwołuje Dyrektor Szkoły na wniosek Rady
Samorządu Uczniowskiego w wyborach organizowanych w szkole. Kadencja opiekuna trwa 3
lata.
2. Zadaniem Opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest doradzanie, wspieranie
w działalności, wspomaganie inicjatyw uczniowskich, zapobieganie i pośredniczenie
w rozwiązywaniu konfliktów między organami Samorządu.

15

§31

Warunki współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania

sporów między nimi

1. Współdziałanie wszystkich organów szkoły obejmuje wymianę informacji, wspomaganie
rozwoju dziecka oraz tworzenie przyjaznego, bezpiecznego i zdrowego środowiska
w poczuciu więzi z rodziną i szkołą.
2. Współpraca DOMU i SZKOŁY przebiega na płaszczyźnie partnerstwa, porozumienia,
dialogu, otwartości oraz wzajemnego zrozumienia i szacunku.
3. Podstawową formą wymiany informacji między organami szkoły jest zaproszenie na
posiedzenia poszczególnych organów przedstawicieli innych organów oraz zawiadamianie
pozostałych organów o istotnych z punktu widzenia szkoły projektach i zmianach.
4. Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając
i koordynując z nimi działania wychowawcze wobec uczniów i rodziców.
5. Szczególny charakter współpracy ma współdziałanie nauczycieli z rodzicami ucznia w
zakresie działalności rewalidacyjnej szkoły. W celu uzyskania optymalnych dla ucznia
rezultatów jest włączenie rodziców ucznia w tworzenie planu rewalidacji, realizowanie
pewnych jego elementów w domu rodzinnym ucznia, a także systematyczny udział rodziców
w konsultacjach dotyczących postępów i trudności ucznia.
§32

1. W sprawach dotyczących kształcenia, wychowania i profilaktyki między nauczycielami i
rodzicami obowiązują normy współpracy uwzględniające prawo rodziców do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły;
2) znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
3) uzyskiwania w czasie określonym przez szkołę informacji o postępach dziecka i jego
zachowaniu;
4) uzyskiwania informacji i wskazówek dotyczących wychowania i kształcenia dzieci;
5) wyrażania opinii i przekazywania wniosków dotyczących pracy szkoły;
6) wyrażania sprzeciwu dotyczącego uczęszczania ich dziecka na zajęcia wychowania do życia
w rodzinie.
2. Odpowiedzialność za realizację praw rodziców opisanych w ust. 1 spoczywa na
wychowawcach poszczególnych klas.
3. Kontakty rodziców z nauczycielami mogą mieć formę:
1) zebrania ogółu rodziców uczniów danej klasy z wychowawcą zgodnie z kalendarzem roku
szkolnego;
2) zebrania ogółu rodziców uczniów danej klasy z wychowawcą, poza kalendarzem, na
wniosek dyrektora, nauczyciela lub rodzica; (komunikatory społeczne)
3) spotkań indywidualnych z nauczycielem po uprzednim umówieniu się, niedopuszczalne jest
kontaktowanie się z nauczycielem w czasie prowadzonych przez niego zajęć lekcyjnych;
4) zebrania ogółu rodziców są protokołowane, natomiast spotkania indywidualne odnotowane
są w dzienniku lekcyjnym.

16

§33

1. W czasie zebrań ogółu rodziców niedopuszczalne jest przekazywanie informacji
o charakterze osobistym, mogących naruszyć przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
Dopuszcza się możliwość podawania informacji zbiorczych i podsumowujących oraz innych
nienaruszających dóbr osobistych ucznia.
2. Za działalność na forum klasy lub szkoły przewiduje się dla rodziców list gratulacyjny -
podziękowanie, przyznawany przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy klasy.
3. Za wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie przyznawany jest
list pochwalny dla rodziców przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej w
roku ukończenia szkoły podstawowej przez ucznia.
§34

Organizacja pracy szkoły

1. Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza:
1) I półrocze rozpoczyna się 1- go września każdego roku szkolnego i kończy się w dniu
posiedzenia klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej za pierwsze półrocze;
2) II półrocze trwa od dnia następnego po zakończeniu I – go półrocza i trwa do dnia
zakończenia roku szkolnego, ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej;
3) klasyfikowanie roczne przeprowadza się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej nie później niż
w tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
2. Termin rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, ferii zimowych i letnich oraz przerw
świątecznych ustala każdorazowo Minister Edukacji Narodowej w drodze Rozporządzenia.
3. Termin dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych ustala Dyrektor po zasięgnięciu
opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.

§35

1. Podstawą organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią ustalone przez
Dyrektora i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną:
1) arkusz organizacji Szkoły;
2) szkolny plan nauczania;
3) program wychowawczo - profilaktyczny szkoły;
4) tygodniowy rozkład zajęć.

§36

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne, prowadzone w systemie klasowo-
lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może ustalić inny czas trwania zajęć edukacyjnych,
jednak nie dłuższy niż 60 minut i nie krótszy niż 30 minut, zachowując ogólny tygodniowy
czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
4. W klasach I-III czas trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia,
zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
5. W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy międzylekcyjne - 2
dziesięciominutowe, na pierwsze śniadanie dla klas I -III po drugiej lekcji i dla klas IV-VIII po
trzeciej lekcji oraz przerwę obiadowa 20 minutowa po piątej lekcji.

17

§ 37

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.
2. Oddziały dzielone są na grupy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Niektóre elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zwłaszcza w ramach edukacji
wczesnoszkolnej, jeżeli jest to uzasadnione celami tych zajęć, a także zajęcia nadobowiązkowe
mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach oddziałowych,
międzyoddziałowych, międzyszkolnych.
4. Zasady powyższe mogą być stosowane również przy organizacji wycieczek i wyjazdów oraz
tzw. „Zielonych Szkół”.
5. Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczo - profilaktyczny szkoły
tworzą spójną całość. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i
każdego nauczyciela.
6. Nauczyciel wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie jego programu nauczania do realizacji i
wpisania do szkolnego zestawu programów nauczania, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa.
7. Dopuszcza się realizację zajęć z doradztwa zawodowego oraz wychowania do życia w
rodzinie w formie blokowego nauczania projektowego zgodnie z ilością godzin określoną w
ramowych planach nauczania.

§38

1. Edukacja w Szkole przebiega w dwóch etapach edukacyjnych dostosowanych do okresów
rozwojowych dziecka:
1) etap I - klasy I-III;
2) etap II - klasy IV-VIII.
2. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat. W ostatnim roku nauki przeprowadza się
sprawdzian zewnętrzny (sprawdzian ósmoklasisty), który dla ucznia klasy ósmej jest
obowiązkowy.

§39

1. We wrześniu każdego roku dyrektor szkoły ogłasza kalendarz roku szkolnego zawierający
terminy z zakresu jego organizacji ogłaszane przez Ministra Edukacji oraz terminy dodatkowe
związane z realizacją planów pracy szkoły wyznaczane przez dyrektora po zasięgnięciu opinii
Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
2. Liczbę uczniów w oddziale reguluje arkusz organizacji pracy szkoły. Podstawową formą

pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-
lekcyjnym.

3. Inne formy realizacji procesu dydaktycznego, takie jak: zajęcia wyrównawcze,
specjalistyczne, nauczanie języków obcych oraz elementów informatyki, koła zainteresowań,
wycieczki szkolne mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach
oddziałowych lub międzyoddziałowych.
4. W celu zapewnienia ciągłości procesu wychowawczego dla każdego oddziału dyrektor
wyznacza wychowawcę klasy.

18

5. Wychowawca klasy pełni swą funkcję przez cały cykl edukacyjny.
6. W wyjątkowych przypadkach dyrektor może zmienić wychowawcę klasy na wniosek
wychowawcy lub wniosek 75% rodziców danej klasy z końcem pierwszego półrocza lub roku
szkolnego.

§40

Zakres zadań i obowiązków nauczycieli

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma
obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także poszanowania
godności osobistej oraz bezstronnego i obiektywnego oceniania, jak również sprawiedliwego
traktowania wszystkich uczniów.

§41

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece
uczniów.
2. Nauczyciel jest zobowiązany:
1) dawać przykład uczniom swoją wzorową postawą i zachowaniem;
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, umożliwiający odnieść sukces na miarę jego
możliwości;
3) przestrzegać zapisów Statutu oraz przepisów prawa oświatowego,
4) dostosować program nauczania, zasady i kryteria oceniania do możliwości uczniów danego
oddziału;
5) uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
6) realizacji uchwał Rady Pedagogicznej;
7) przedstawienia Radzie Pedagogicznej wybranego programu nauczania i podręcznika, który
powinien obowiązywać przez cały cykl edukacyjny;
8) w ramach obowiązkowego wymiaru czasu pracy, o którym stanowi ustawa Karta
Nauczyciela, wykonywania prac zleconych przez Dyrektora Szkoły dotyczących działalności
dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej szkoły z wyjątkiem zajęć z zakresu pomocy
psychologiczno – pedagogicznej;
9) systematycznie informować nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy o prowadzonych
przez siebie działaniach wychowawczych oraz ich efektach w celu koordynacji oddziaływań
wychowawczych;
10) wspierać nauczycieli wychowawców, zespoły wychowawcze oraz inne zespoły
problemowo - zadaniowe w działaniach profilaktycznych oraz wychowawczych wynikających
ze Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego;
11) przestrzegać przepisów BHP;
12) rozpoznawać indywidualne potrzeby uczniów, analizować przyczyny niepowodzeń
szkolnych oraz określać formy i sposoby udzielania uczniom pomocy, w tym uczniom z
wybitnymi uzdolnieniami odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
13) prowadzić dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz ustaleniami wewnątrzszkolnymi.
14) dokonać ewaluacji pracy własnej pod koniec półrocza i roku szkolnego.

19

§ 42
Prawa nauczyciela

1. Nauczyciel ma prawo do:
1) decydowania w sprawie własnego programów nauczania, wyboru podręczników spośród
dopuszczonych przez MEN do użytku szkolnego, metod pracy, środków dydaktycznych oraz
form organizacyjnych zajęć dydaktycznych i wychowawczych;
2) decydowania o śródrocznej i rocznej ocenie ucznia w oparciu o zasady Wewnątrzszkolnego
Oceniania;
3) zgodnego z higieną pracy tygodniowego rozkładu zajęć i dyżurów;
4) korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach
określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny;
5) poszanowania własnej godności osobistej, wolności religijnej i światopoglądowej;
6) znajomości kryteriów:
a) oceny pracy,
b) polityki kadrowej,
c) dodatków motywacyjnych,
d) nagród dyrektora.

§ 43

1. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:
1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach określonych
w odrębnych przepisach, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo;
2) realizuje cele i zadania wynikające z podstawy programowej:
3) zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez
a) realizację dopuszczonego do użytku własnego programu nauczania,
b) dostosowanie wymagań z nauczanego przedmiotu na podstawie opinii Publicznej i
Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej poradni
specjalistycznej wobec ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu
się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym
wynikającym z programu nauczania,
c) informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów i rodziców o kryteriach
oceniania ze swojego przedmiotu,
d) stosowanie skutecznych metod nauczania,
e) systematyczne przygotowywanie się do zajęć,
f) pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,
g) właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności
pedagogicznej.
4) dbanie o pomoce edukacyjne i sprzęt szkolny;
5) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;
6) udzielania uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o
rozpoznane potrzeby uczniów;
7) ściśle współpracuje z rodzicami każdego ucznia;
8) doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej, w
szczególności poprzez:

20

a) pracę własną,
b) udział w pracach nauczycielskich Zespołów Samokształceniowych oraz WDN,
c) korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.
9) zapewnia bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć organizowanych w szkole poprzez:
a) kontrolowanie przestrzegania przez uczniów regulaminów nauki, pracy i zachowania
się oraz nadzór podczas zajęć, ćwiczeń i wycieczek w celu eliminowania w porę
przejawów działania nieostrożnego lub niezgodnego z wymaganiami bhp,
b) natychmiastowe udzielenie lub zapewnienie uczniom pierwszej pomocy i podjęcie
dalszych kroków,
c) informowanie uczniów o konieczności natychmiastowego zgłaszania wypadku
zaistniałego na terenie szkoły lub poza szkołą,
d) kontrolę miejsc nauki i pracy, w szczególności sprawdzanie czy ich aktualny stan
odpowiada wymogom bhp,
e) kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji,
f) aktywne pełnienie dyżurów zgodnie z harmonogramem,
g) promowanie zdrowego stylu życia i działanie na rzecz profilaktyki uzależnień oraz
ochrony ucznia przed zachowaniami ryzykownymi,
h) systematyczne realizowanie zadań wynikających ze Szkolnego Programu
Wychowawczo – Profilaktycznego.
10) odpowiada za skutki wynikłe z braku swojego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na
swoich zajęciach edukacyjnych oraz pozalekcyjnych.
§44

Zakres zadań i obowiązków wychowawcy klasy

1. Nauczyciele pełniący dodatkowo funkcję wychowawcy klasy w celu stworzenia właściwych
warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do
życia społecznego:
1) opracowują roczny plan pracy wychowawczo - profilaktyczny zgodny z programem
wychowawczo – profilaktycznym szkoły uwzględniający etap edukacyjny oraz diagnozę
potrzeb uczniów oraz zapoznają z nim rodziców;
2) podejmują działania na rzecz integracji zespołu klasowego;
3) organizują uczestnictwo klasy w życiu szkoły, we współpracy z rodzicami organizują życie
klasy.
2. Obowiązki nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy w szczególności obejmują:
1) informowanie uczniów i ich rodziców o zasadach oceniania z zachowania oraz
przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych;
2) skuteczne poinformowanie rodziców o zasadach nieobecności ucznia;
3) rozpoznawanie potrzeb i trudności uczniów danej klasy, a następnie w miarę możliwości
szkoły zaspokajanie tych potrzeb bądź niwelowanie trudności;
4) zapoznanie uczniów ze Statutem szkoły;
5) nauczanie o prawach człowieka i ucznia;

21
6) prowadzenie zajęć edukacyjnych i wychowawczych mających na celu kształtowanie
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach przemocy, demoralizacji oraz zagrożeń
uzależnieniami;
7) działanie na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w
trudnej sytuacji życiowej;
8) prowadzenie dokumentacji według odrębnych przepisów;
9) wnioskowanie o nagrodzenie lub ukaranie ucznia.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy są dostosowane do
wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

§45

1. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy:
1) prowadzi dziennik lekcyjny i arkusze ocen;
2) wypisuje świadectwa szkolne;
3) prowadzi dokumentację wychowawcy według zasad określonych innymi przepisami;
4) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy zgodnie z zarządzeniami
dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.
§46

Zakres zadań i obowiązków nauczyciela bibliotekarza

1. Do podstawowych zadań nauczyciela biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów;
2) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i
tekstowych oraz informowanie o nabytkach;
3) poradnictwo w wyborach czytelniczych i zachęcanie do świadomego wyboru lektury;
4) prowadzenie przysposobienia czytelniczego i informacyjnego w formie pracy
indywidualnej; zajęć grupowych lub wycieczek do innych bibliotek pozaszkolnych;
5) udostępnianie uczniom i nauczycielom potrzebnych materiałów;
6) prowadzenie różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bibliotece;
7) inspirowanie aktywu czytelniczego do pracy, rozwijanie kultury czytelniczej uczniów;
8) prowadzenie różnych form propagandy książki poprzez organizację gazetek, wystaw, apeli
i lekcji bibliotecznych oraz konkursów czytelniczych;
9) dobra znajomość potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów;
10) zakup książek, czasopism, pomocy audiowizualnych w miarę posiadanych środków
finansowych;
11) ewidencjonowanie i opracowanie zbiorów bibliotecznych, selekcjonowanie zbiorów
i oprawa książek; doskonalenie własnego warsztatu pracy.
§47

Zakres zadań i obowiązków pedagoga i psychologa

1. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:

22
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych
stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczej w celu rozwiązywania problemów wychowawczych
oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb;
4) prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym;
5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i
młodzieży;
6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
7) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
8) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
9) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w
udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
10) podejmowanie działań na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
§48

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.
2. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole
programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

§49
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o
postępach w tym zakresie;

23
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co
zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce,
zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej.

§50

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o:
1) zasadach oceniania obowiązujących na poszczególnych przedmiotach,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców
o:
1) warunkach, sposobie oceniania oraz kryteriach oceny zachowania;
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

Zastrzeżenia mogą zgłosić w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-
wychowawczych.

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne
prace klasowe, sprawdziany, testy, arkusze odpowiedzi testów uczeń otrzymuje na zajęciach
lekcyjnych w czasie poprawy i omawianiu lub na indywidualnych konsultacjach z
nauczycielem, a jego rodzice otrzymują do wglądu na spotkaniach indywidualnych z
nauczycielem danego przedmiotu, na spotkaniach według planu lub po każdorazowym
wcześniej uzgodnionym terminie z nauczycielem w szkole celem przekazania co uczeń robi
dobrze, a nad czym musi jeszcze popracować.
5. Dopuszcza się sfotografowanie sprawdzonej pracy.
6. Nauczyciel przechowuje prace klasowe, sprawdziany, testy do końca roku szkolnego.
7. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający każdą ocenę powinien ją
uzasadnić.
8. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z wykonywania określonych
ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – podstawą do tego zwolnienia
będzie opinia lekarza wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych ten uczeń nie może wykonywać
oraz przez jaki okres. W tym przypadku uczeń uczestniczy w realizacji zajęć wychowania
fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń
fizycznych. Uczeń ten jest przez nauczyciela klasyfikowany i oceniany. Nauczyciel
wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez
ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii
wydanej przez lekarza.

24
9. Uczeń może być całkowicie zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego.
Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodzica i na podstawie opinii
lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez
okres wskazany w tej opinii.
10. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego i przez okres
zwolnienia nie jest z nich oceniany. W tym czasie znajduje się pod opieką rodziców. Jeżeli
okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie
śródrocznej, rocznej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w
dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
11. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii publicznej poradni
psychologiczno – pedagogicznej lub innej placówki tego typu może zwolnić ucznia z wadą
słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego.
12. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
zwolnienie z nauki drugiego języka następuje na podstawie tego orzeczenia.
13. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
14. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotów nauczania są zawarte w
poszczególnych programach nauczania z rozbiciem na kolejne lata realizacji programu.

§51

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno -
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania
edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia.
3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w
szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z
obowiązków wynikających ze specyfikacji tych zajęć.
§52
1. Przyjmuje się klasyfikację śródroczną i roczną.
2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia
oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego
ale nie później niż na tydzień przed posiedzeniem Klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.
4. Klasyfikacja roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z
zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
5. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym

25
roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i z zachowania.
6. Na 4 tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca
klasy na zebraniu rodziców zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców
o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych i nagannej ocenie z zachowania. W
przypadku nieobecności rodziców na zebraniu, o przewidywanych ocenach niedostatecznych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nagannych ocenach zachowania,
a także o nieklasyfikowaniu ucznia - wychowawca przesyła rodzicom informację pisemną.
Natomiast na 2 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia zobowiązani są poinformować ucznia i jego
rodziców przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
7. Na tydzień przed klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele
wpisują w dziennikach wszystkie przewidywane oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
oraz przewidywane oceny zachowania.
8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną
i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii
nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena
klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
§53

1. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV
szkoły podstawowej ustala się w stopniach według następującej skali:
6 – celujący
5 - bardzo dobry
4 - dobry
3 - dostateczny
2 - dopuszczający
1 – niedostateczny
1) w przypadku oceniania bieżącego i śródrocznego przy ocenach od 2 do 5 stosować można
znak „+ ”; oraz znak “-”,
4) nauczyciel ma prawo odnotować w dzienniku informację o nieprzygotowaniu ucznia do
lekcji „np.” i braku zadania, braku zeszytu „bz”;
Wymienione zasady od 1) do 5) mogą być stosowane w klasach I - III
2. Minimalna liczba ocen cząstkowych w ciągu półrocza, na podstawie których wystawia się
ocenę klasyfikacyjną uzależniona jest od liczby godzin danego przedmiotu w tygodniu. (3
oceny przy jednej godzinie, 4 ocen przy dwóch godzinach, 6 ocen przy trzech i więcej
godzinach).
3. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami
opisowymi.

26
4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
5.Dla prac pisemnych (sprawdzianów, prac klasowych) są ustalone progi procentowe:
celujący – 98% -100 %
bardzo dobry – 83%-97%
dobry – 66%-82%
dostateczny – 48%-65%
dopuszczający – 31%-47%
niedostateczny – 0 % - 30%

§55

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły;
3) dbałość o piękno mowy ojczystej;
4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
5) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią;
6) okazywanie szacunku innym osobom;
7) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji.
2. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami
opisowymi.
3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się
według następującej skali:
wzorowe; wz
bardzo dobre; bdb
dobre; db
poprawne; pop
nieodpowiednie; ndp
naganne. nag
4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
lub odchylenia rozwojowe, który na bieżąco korzysta z pomocy pedagogiczno-psychologicznej
w szkole lub innej placówce, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń,
na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania lub opinii psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej
poradni specjalistycznej.

§ 56

27

Zasady sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów

1. Nauczyciel może sprawdzać stan wiedzy i umiejętności ucznia poprzez prace klasowe,
sprawdziany, kartkówki, testy, wypowiedzi ustne, zadania domowe, projekty, referaty lub w
inny sposób.
2. Ustala się ilość prac sprawdzających wiedzę w ciągu jednego tygodnia:
1)dla uczniów klas 4-6 dwie prace klasowe (sprawdziany z działów, testy); natomiast dla klas
7 i 8 trzy zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, jednak nie więcej niż jedna w ciągu
dnia, jeżeli prace są przekładane przez uczniów wtedy ich liczba może się zwiększyć w
tygodniu;
2) kartkówki z bieżącego materiału, nie więcej niż z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych, bez
zapowiedzenia;
3) stopień trudności zadań prac klasowych, sprawdzianów i testów zawiera wymagania na
pełną skalę ocen;
4) nauczyciel ma obowiązek sprawdzić pisemne prace sprawdzające wiedzę w ciągu dwóch
tygodni od momentu napisania przez uczniów (wyjątek stanowi tygodniowa nieobecność
nauczyciela w pracy); niedotrzymanie tego terminu skutkuje możliwość nieprzyjęcia oceny
przez ucznia.
3. Uczeń jest zwolniony:
1) z zapowiedzianej pracy klasowej po usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej
chorobą, która trwała dłużej niż jeden tydzień;
2) po powrocie do szkoły nauczyciele pomagają uczniowi w nadrobieniu zaległości
spowodowanej nieobecnością.
4. W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej z pisemnej pracy klasowej lub
sprawdzianu, nauczyciel na wniosek ucznia udziela uczniowi informacji o sposobach
uzupełnienia wiedzy i ustala wspólnie z uczniem termin poprawy.
5. Uczeń ma prawo do dnia bez pytania ustnego i pisania niezapowiedzianych kartkówek w
dniu urodzin.

§ 57

Procedury podwyższania oceny

1. Uczeń/rodzic może w okresie pierwszego lub drugiego dnia roboczego następujących
bezpośrednio po dniu wystawienia wszystkich, przewidywanych ocen rocznych z zajęć
edukacyjnych złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły o podwyższenie przewidywanej
rocznej oceny z zajęć edukacyjnych pod następującymi warunkami:
1) złożony wniosek musi zawierać informację o jaką ocenę uczeń się ubiega oraz uzasadnienie;
2) wniosek może zostać rozpatrzony wyłącznie wtedy, gdy uczeń nie ma godzin
nieusprawiedliwionych z przedmiotu, pisał wszystkie sprawdziany przewidziane w planie
nauczania, a sprawdziany, których nie pisał z powodu usprawiedliwionej nieobecności

28
uzupełnił w terminie ustalonym z nauczycielem, i skorzystał ze wszystkich oferowanych form
poprawy w tym konsultacji indywidualnych.
2. Wiedza ucznia jest sprawdzana przez komisję złożoną z dwóch nauczycieli, wskazanych
przez dyrektora, tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych, zgodnie z przedmiotowym
ocenianiem, ustalona w wyniku testu kontrolnego ocena jest ostateczna.
3. Dokumentację w postaci rozwiązanego przez ucznia testu kontrolnego wraz z oceną i
podpisami komisji dołącza się do akt szkoły co stanowić będzie udokumentowanie podstawy
zmiany oceny w dzienniku lekcyjnym i przechowuje się do czasu ukończenia przez ucznia
szkoły.
4. Cała procedura związana z podwyższeniem przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej
zajęć edukacyjnych musi zakończyć się na dzień przed klasyfikacyjnym rocznym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
5. Uczeń i jego rodzic ma prawo złożyć pisemny wniosek o podwyższenie przewidywanej
rocznej oceny zachowania, jeżeli jego zdaniem i zdaniem jego rodziców ocena roczna jest
zaniżona w okresie pierwszego lub drugiego dnia roboczego następujących bezpośrednio po
dniu wystawienia przewidywanej rocznej oceny z zachowania pod następującymi warunkami:
1) wniosek o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania może
złożyć uczeń lub jego rodzic wyłącznie w sytuacji, gdy uczeń w ciągu roku szkolnego
przestrzegał obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły;
2) wniosek wraz z uzasadnieniem ubiegania się o podwyższenie rocznej oceny zachowania
rozpatruje komisja powołana przez dyrektora szkoły. Po przeanalizowaniu wniosku komisja w
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów podejmuje decyzję o podtrzymaniu lub
podwyższeniu oceny. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
Swoja decyzję zespół wpisuje na wniosku ucznia, wszyscy członkowie składają swoje podpisy
oraz wpisuje się datę przeprowadzenia głosowania. Tak ustalona ocena jest ostateczna;
3) wniosek o podwyższenie rocznej oceny zachowania bez podania uzasadnienia nie będzie
rozpatrywany;
4) dokumentację w postaci wniosku ucznia ( prawnego opiekuna) wraz z informacją komisji
przekazuje się do akt szkoły co stanowić będzie udokumentowanie podstawy zmiany oceny w
dzienniku lekcyjnymi przechowuje się do czasu ukończenia przez ucznia szkoły;
5) cała procedura związana z podwyższeniem przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania musi zakończyć się na tydzień przed rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
z wyjątkiem nadzwyczajnego posiedzenia komisji powołanej na wniosek dyrektora szkoły w
związku z zachowaniem ucznia, który w sposób ewidentny i drastyczny złamał obowiązujące
w szkole zasady wynikające z postanowień Statutu, w zakresie obowiązków ucznia.
6. Ustalone przez szkołę formy informowania rodziców o postępach edukacyjnych uczniów to:
1) indywidualne rozmowy nauczyciela wychowawcy;
2) konsultacje lub zebrania z rodzicami;
3) pisemna informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i najniższych z
zachowania;
4) pisemne zestawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych odbierane na konsultacjach,
zebraniach oraz rocznych – świadectw odbieranych na zakończenie roku;
5) kontakt mailowy, telefoniczny oraz za pośrednictwem komunikatorów.

29

§ 58

Kryteria ocen zachowania

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz zespołu uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia.
2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy, ocenianego ucznia w oparciu o zdobyte
przez ucznia punkty lub oceny cząstkowe w klasach 1 – 3, uwzględniając w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku nauczycielom pracownikom szkoły i innym osobom.
3. W klasach 1- 3 ocena zachowania jest oceną opisową. Wychowawca bierze pod uwagę:
kulturę osobistą ucznia, jego stosunek do obowiązków szkolnych, zaangażowanie w zajęcia
szkolne, przestrzeganie zasad współżycia społecznego. Na bieżąco wychowawca klasy i inni
nauczyciele oceniają ucznia za jego stosunek do w/w zadań.
5. Przy ustalaniu oceny bierze się pod uwagę kulturę osobistą ucznia, stosunek do obowiązków
szkolnych oraz pracę na rzecz klasy i szkoły.
6. Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną począwszy od czwartej klasy szkoły
podstawowej ustala się według następującej skali:
1) wzorowe - wz (obowiązujący skrótowy zapis);
2) bardzo dobre – bdb;
3) dobre – db;
4) poprawne – pop;
5) nieodpowiednie – ndp;
6) naganne – ng.
7. Kryteria oceny z zachowania:
1) wzorowe: otrzymuje uczeń, który spełnia większość następujących warunków: wzorowo
wywiązuje się z obowiązków szkolnych, ma usprawiedliwione wszystkie godziny
nieobecności, nie spóźnia się na lekcje. Bierze czynny udział w zajęciach kół zainteresowań
oraz godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz (olimpiady, konkursy, zawody sportowe). Chętnie
podejmuje dodatkowe obowiązki na rzecz klasy i szkoły, wypełnia je z dużym
zaangażowaniem. Uczeń jest koleżeński, bezinteresowny i opiekuńczy, dba o higienę osobista
i czystość w swoim otoczeniu. Wzorowo przestrzega zarządzeń porządkowych szkoły (zmienia
obuwie, nie opuszcza budynku szkoły przed zakończeniem zajęć) oraz zasad dotyczących
estetyki wyglądu zewnętrznego ucznia. Dba o piękno mowy ojczystej. Szanuje cudzą
własność. Wyróżnia się wzorową kulturą osobistą, dba o honor i tradycje szkoły, może być
stawiany jako wzór do naśladowania. Stanowi pozytywny wzór dla klasy;
2) bardzo dobre: otrzymuje uczeń, który spełnia większość następujących warunków:
maksymalnie wykorzystuje swoje możliwości intelektualne w celu osiągnięcia jak najlepszych

30
wyników w nauce. Wywiązuje się z obowiązków szkolnych, dba o bezpieczeństwo swoje i
innych. Ma usprawiedliwione wszystkie godziny nieobecności na zajęciach. Ma do 5 spóźnień.
Podejmuje się dodatkowych obowiązków na rzecz klasy, wypełnia je systematycznie. Uczeń
aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach wewnątrzszkolnych.
Przestrzega zarządzeń porządkowych szkoły (zmienia obuwie, nie opuszcza budynku szkoły
przed zakończeniem zajęć) oraz zasad dotyczących estetyki wyglądu zewnętrznego ucznia.
Dba o honor i tradycje szkoły. Swoim zachowaniem integruje zespół klasowy, nie powoduje
konfliktów, umiejętnie pomaga je rozwiązać;
3) dobre: otrzymuje uczeń, który spełnia większość następujących warunków: stara się
wykorzystywać swoje możliwości intelektualne w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników
w nauce. Nie lekceważy obowiązków szkolnych i właściwie zachowuje się w klasie, podczas
przerw i poza szkołą. Rzadko zdarza mu się być upominanym w kontekście swojego
zachowania na lekcjach i po ich zakończeniu, bądź przestrzegania zarządzeń porządkowych
szkoły. Nieobecności ucznia są na bieżąco usprawiedliwiane. Ma do 8 spóźnień . Szanuje cudzą
własność. Stara się utrzymywać prawidłowe relacje społeczne, nie wywoływać konfliktów,
dbać o bezpieczeństwo swoje i innych;
4) poprawne: otrzymuje uczeń, który spełnia większość następujących warunków:
systematycznie dba o swój rozwój kulturalny i umysłowy, nie lekceważy obowiązków
szkolnych, stara się wypełniać je na miarę swoich możliwości, chociaż ma problemy z
systematycznością. Nieobecności ucznia są na bieżąco usprawiedliwiane. Ma do 10 spóźnień
. Zdarzają mu się często zachowania niewłaściwe, ale reaguje na uwagi i nie popełnia tych
samych błędów. Wypełnia podstawowe obowiązki ucznia, ale przejawia małą aktywność na
forum klasy. Jego kultura osobista i zachowanie budzą pewne zastrzeżenia;
5) nieodpowiednie: otrzymuje uczeń, który spełnia większość następujących warunków: nie
wywiązuje się z obowiązków szkolnych. Jego zachowanie podczas lekcji i przerw świadczy o
braku kultury osobistej i stanowi naruszenie zasad obowiązujących w szkole. Nie respektuje
poleceń nauczycieli, utrudnia prowadzenie lekcji, przeszkadza kolegom i koleżankom w
wykonywaniu szkolnych obowiązków. Ma ponad 10 godzin nieusprawiedliwionych , i
spóźnienia do 15 . Wulgarnie odnosi się do pracowników szkoły i do rówieśników. Jest
arogancki w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły; Otrzymał upomnienie dyrektora
szkoły.
6) naganne: otrzymuje uczeń, który spełnia większość następujących warunków: opuszcza
zajęcia lekcyjne ( ponad 15) bez usprawiedliwienia, ma ponad 20 spóźnień, na lekcjach nie
pracuje, przeszkadza i dezorganizuje pracę innych. Jest agresywny, stosuje przemoc,
wykorzystuje przewagę fizyczną lub psychiczną do zastraszania innych w celu osiągnięcia
własnych korzyści. Niszczy sprzęt szkolny lub cudzą własność. Zdarzają mu się zachowania
przestępcze (kradzieże, wyłudzenia, rozboje, zakłócenia spokoju publicznego, naruszenie
godności osobistej itp.). Pali papierosy, pije alkohol, zażywa narkotyki lub namawia innych do
używek. Nie reaguje na pisemne lub ustne upomnienia, jego zachowanie nie poprawia się.
Swoim zachowaniem wpływa destrukcyjnie na zaangażowanie społeczne innych. Jest
arogancki w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły. Otrzymał naganę dyrektora
szkoły.
8. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca uwzględniając:
1) bieżące spełnianie kryteriów na poszczególne oceny;

31

2) samooceny ucznia;
3) oceny zespołu klasowego;
4) opinii nauczycieli uczących w danej klasie.
§59

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, w skrócie „WSDZ” w szkole obejmuje
ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do
wyboru dalszej drogi kształcenia.
2. Adresatami działań są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i instytucje wspomagające proces
doradczy.
3. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest dobrze przygotowany
uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej, który wie jakie ma zainteresowania i
predyspozycje, potrafi dokonać samooceny, zna swoją wartość, ma plany na przyszłość.
4. W zakresie WSDZ uczniowie:
1) rozwijają umiejętności pracy zespołowej, przełamywania barier środowiskowych oraz
kształtowania właściwych relacji społecznych;
2) wiedzą jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty;
3) posiadają informacje o zawodach z najbliższego otoczenia.
4) Nabywają kompetencje dotyczące wiedzy i kształcenia na poziomie szkoły podstawowej
5. W zakresie WSDZ nauczyciele:
1) diagnozują potrzeby i zasoby uczniów;
2) rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje;
3) wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji, lub kierują do specjalistów;
4) znają ofertę szkół, zasady rekrutacji;
5) włączają rodziców, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i
doradztwa zawodowego w szkole.
6. W zakresie WSDZ nauczyciele pomagają rodzicom:
1) lepiej rozpoznawać predyspozycje swojego dziecka;
2) w przygotowaniu do pełnienia roli „doradców”;
3) poznawać czynniki i warunki ważne przy wyborze szkoły i zawodu;
4) zapoznają z ofertą szkół, zasady rekrutacji;
5) wskazują, gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych;
6) angażowaniu się w pracę doradczą szkoły (np. prezentują swoje zawody, zakłady pracy).
7. Za realizację WSDZ odpowiada Dyrektor szkoły, doradca zawodowy, pedagog, psycholog
szkolny, bibliotekarz, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy i inne osoby wspomagające
działania doradcze. Wspólne planowanie działań systemowych przez specjalistów i
nauczycieli, pozwala podzielić się poszczególnymi zadaniami adekwatnie do posiadanej przez
nich wiedzy, doświadczeń, kompetencji w obszarze wychowania, przedsiębiorczości,
doradztwa i orientacji zawodowej. Treści z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w
szkole w ciągu roku szkolnego, zgodnie harmonogramem działań WSDZ.

32
8. Doradca zawodowy na koniec roku sporządza sprawozdanie na podstawie ankiety
ewaluacyjnej lub rozmowy z uczniami.
§60
Prawa ucznia

1. Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu edukacji, zgodnie z zasadami
higieny pracy umysłowej, w szczególności:
1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami,
demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej;
2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny umysłowej i
poziomu rozwoju;
3) wybierać i być wybieranym do Samorządu Uczniowskiego;
4) ochrony i zdrowia poszanowania godności, przekonań i własności;
5) korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
6) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym;
7) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także
światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza to dobra innych osób;
8) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów i wyboru zajęć rozwijających
zainteresowania i uzdolnienia;
9) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w
nauce;
10) otrzymywania informacji co do kryteriów na poszczególne oceny na zakończenie każdego
roku nauki;
11) znajomości zasad, jakie stosuje przy ocenianiu każdy nauczyciel w każdym roku nauki;
12) znajomości terminów i zakresu pisemnych sprawdzianów wiadomości, przyjmując, że w
ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, natomiast w tygodniu 2 (klasy 4-6), 3 (klasy
7-8);
13) pomocy w przypadku trudności w nauce;
14) nauki religii i języka mniejszości narodowej na podstawie deklaracji rodziców lub
opiekunów prawnych;

15) nauczania indywidualnego w domu, w przypadku orzeczenia Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej ze względu na stan zdrowia;

16) korzystania ze wsparcia psychologiczno – pedagogicznego na swój lub rodziców wniosek;
17) ochrony przed informacjami i materiałami szkodliwymi - cyberprzestrzeń,
18) nauki szkolnej ukierunkowanej na rozwijanie w dziecku szacunku: do praw człowieka, dla
jego rodziców, tożsamości kulturowej, języka i wartości narodowych kraju, w którym mieszka,
z którego pochodzi, jak i dla innych kultur;
19) nauki ukierunkowanej na rozwijanie w nim poszanowania dla środowiska naturalnego;
20) nauki szkolnej przygotowującej do odpowiedniego życia w wolnym społeczeństwie, w
duchu zrozumienia pokoju, tolerancji i przyjaźni między narodami;
21) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków edukacyjnych księgozbioru
biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;

33
22) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w
organizacjach działających na terenie Szkoły;
23) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły
na zasadach określonych w szkole;
24) wypoczynku i wolnego czasu w czasie ferii, wakacji, przerw świątecznych oraz dni
wolnych od zajęć edukacyjnych.

§61
Obowiązki ucznia
1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:
1) przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów zawartych w Statucie oraz regulaminach
poszczególnych pracowni;
2) podporządkowywania się zarządzeniom i zaleceniom Dyrektora Szkoły, nauczycieli, Rady
Pedagogicznej, Rady Rodziców i ustaleniom Samorządu Uczniowskiego;
3) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w życiu Szkoły i zajęciach edukacyjnych,
4) przestrzegania zasad kultury osobistej i kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników,
nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz rodziców;
5) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój;
6) dbania o własne dobro, ład i porządek w Szkole;
7) dbania o honor i tradycje szkoły;
8) dbanie o bezpieczeństwo swoje i pozostałych członków społeczności szkolnej.
2. Uczeń zobowiązany jest również do udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania
się do nich oraz właściwego zachowywania w ich trakcie, poprzez:
1) regularne, systematyczne i punktualne uczestniczenie we wszystkich obowiązkowych
zajęciach edukacyjnych wynikających z planu lekcji oraz zajęciach nieobowiązkowych na
które rodzic wyraził zgodę – podczas planowanych zajęć i przerw lekcyjnych uczeń ma zakaz
bez uzgodnienia z nauczycielem opuszczania szkoły;
2) rzetelne przygotowywanie się do zajęć – odrabianie zadań domowych, przynoszenie
podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych;
3) uzupełnianie przy pomocy i wsparciu nauczycieli braków wynikających z nieobecności na
zajęciach w ciągu 2 tygodni od momentu powrotu do szkoły;
4) stosowanie się do poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły;
5) aktywnego uczestniczenia na zajęciach;
6) dbania o kulturę słowa i zachowania;
7) dbania o ład i porządek wokół siebie;
8) nieprzeszkadzania innym uczniom w nauce;
9) przestrzegania zasad i norm współżycia społecznego podczas:
a) zajęć edukacyjnych,
b) zajęć organizowanych poza terenem szkoły (wycieczki, kino, muzeum),
c) przerw,
d) zabaw.
9) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i swoich kolegów;

34
10) zawiadamianie opiekunów prowadzących zajęcia (bądź Dyrektora Szkoły) o wypadku jaki
zdarzył się na terenie szkoły lub w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub poza jej
terenem;
11) przeciwstawianie się przejawom agresji i używania wulgaryzmów.
4. Uczeń zobowiązany jest do dopilnowania usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach
edukacyjnych w określonym terminie:
1) rodzice/ prawni opiekunowie usprawiedliwiają nieobecność ucznia w ciągu 14 dni od dnia
powrotu dziecka do szkoły osobiście lub w formie pisemnej.
2) w przypadku rezygnacji ucznia z uczestnictwa w zajęciach nieobowiązkowych wymagana
jest informacja od rodzica lub prawnego opiekuna;
4) jeżeli nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w wyznaczonym terminie, wychowawca
wyjaśnia przyczyny nieobecności z rodzicami;
5) informacja o częstej absencji uczniów jest przekazywana do pedagoga szkolnego, rodzice
zostają zaproszeni do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności ucznia;
6) w przypadku braku współpracy rodziców (prawnych opiekunów) z wychowawcą bądź
pedagogiem szkoły (tzn. w wypadku gdy rodzic nie uczestniczy w zebraniach, konsultacjach,
nie wyraża chęci do indywidualnego spotkania, rozmowy z pedagogiem) rodzic otrzymuje
przesłane listem poleconym wezwanie dyrektora szkoły zawierające stwierdzenie o
zapewnienie przez dziecko obowiązku szkolnego, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły i
informację, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem egzekucyjnym;
7) w sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego dyrektor kieruje
wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, jakim jest
właściwa gmina. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna,
która może być nakładana kilkakrotnie;
8) w sytuacji gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego dyrektor
występuje do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną dziecka ze względu utrudniania
przez rodziców prawa dziecka do nauki.
5. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju
do sytuacji:
1) każdego ucznia obowiązują następujące ustalenia dotyczące wyglądu i stroju:
a) uczeń zobowiązany jest nosić strój umożliwiający uczestnictwo we wszystkich zajęciach,
b) strój sportowy obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego - zgodny z wymaganiami
nauczycieli,
c) strój galowy to: dla dziewcząt – biała bluzka oraz ciemna spódnica lub spodnie; dla chłopca
– biała koszula i ciemne spodnie. Strój galowy obowiązuje na wszystkich uroczystościach
szkolnych oraz na uroczystościach, na których uczeń reprezentuje szkołę,
3) uczesanie każdego ucznia powinno być estetyczne;
4) dopuszcza się noszenie drobnej biżuterii.
6. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania zasad dotyczącego korzystania z telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w szkole . Możliwe jest korzystanie z
telefonów komórkowych na długich przerwach (śniadaniowe i obiadowa) lub za zgodą
nauczyciela.
1) W przypadku stwierdzenia, korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych w czasie sprawdzania wiedzy i umiejętności, nauczyciel stwierdza

35
niesamodzielność pracy i ustala ocenę niedostateczną a uczeń oddaje urządzenie
nauczycielowi;
2) Zabrania się filmowania i nagrywania innych osób na terenie szkoły przez uczniów.
3) Zabrania się upublicznienia nagrań innych osób bez ich zgody;
4) W przypadku stwierdzenia sytuacji zawartej w pkt 2) i 3) dyrektor zawiadamia organy
Policji.
Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania budynku szkoły bez zezwolenia
nauczyciela lub dyrektora w czasie trwania zajęć i przerw lekcyjnych.
8. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.
9. Nie przestrzeganie obowiązujących zasad skutkuje niższą oceną z zachowania oraz karą
zgodnie ze Statutem Szkoły.

§62

Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń

do przyznanej nagrody

1. Ucznia można nagrodzić m. in. za:
1) bardzo dobre wyniki w nauce;
2) wzorowe zachowanie;
3) wysoką kulturę osobistą;
4) postawę prospołeczną godną naśladowania (pomoc koleżeńska, wolontariat, prace na rzecz
szkoły in środowiska lokalnego);
5) reprezentowanie Szkoły na zawodach sportowych, olimpiadach przedmiotowych i
konkursach tematycznych;
6) aktywną działalność na rzecz Szkoły i środowiska lokalnego;
7) organizację i udział w wewnętrznym życiu Szkoły.

§63
Nagrody i kary

1. Nagrodami są:
1) pochwała ucznia przez wychowawcę wobec całej klasy;
2) pochwała wychowawcy przed rodzicami na zebraniu klasowym;
3) pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Szkoły na apelu, akademii;
4) list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców;
3) dyplom uznania od Dyrektora;
4) wystąpienie z wnioskiem o stypendium naukowe;
5) dyplomy, nagrody rzeczowe.

§64

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej.
2. Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.

36

§65

Rodzaje kar i konsekwencji stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary.
1.Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, łamanie szkolnych regulaminów,
a w szczególności za uchybianie obowiązkom, uczeń może zostać ukarany:
1) upomnienie przez nauczyciela i wychowawcę;
2) wpisanie uwagi do zeszytu wychowawczego lub dziennika lekcyjnego;
3) ustne upomnienie Dyrektora Szkoły (rozmowa z adnotacją w dzienniku z pisemnym
zobowiązaniem ucznia do poprawy zachowania)
4) upomnienie lub nagana wychowawcy klasy z powiadomieniem rodziców (dzienniku z
pisemnym zobowiązaniem ucznia do poprawy zachowania, z podpisem rodziców)
5) upomnienie lub nagana udzieloną przez Dyrektora Szkoły w obecności rodziców/prawnych
opiekunów;
6) przeniesienia na wniosek Dyrektora do innej szkoły przez Kuratora Oświaty.
7) dopuszcza się czasowe zawieszenie w wybranych prawach ucznia (wycieczki, zawody ITP)
3. Jeżeli uczeń pełniący funkcje w samorządzie klasowym lub szkolnym został ukarany to
zostaje pozbawiony tej funkcji.

§66

1. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia.
2. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

§67

1. Przed wymierzeniem kary osoba ją wymierzająca ma obowiązek:
1) wysłuchać ucznia;
2) wysłuchać rodzica;
3) wymierzyć karę z powodu poinformowaniem ucznia, rodzica o możliwości odwołania do
kogo i w jakim terminie:
4) informację przeprowadzonej procedurze wychowawca klasy lub Dyrektor Szkoły dołącza
do dokumentacji szkolnej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§68

1. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje uczniowi odwołanie do Dyrektora
Szkoły.
2. Odwołanie, o którym mowa w ust.1, może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od wymierzenia kary.
3. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
4. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.
§69

1. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek do Dyrektora o ponowne
rozpatrzenie sprawy.
2. Przed podjęciem rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii psychologa/pedagoga i samorządu
uczniowskiego.
3. Kara wymierzona przez wychowawcę ulega zatarciu po 2miesiącach od wymierzenia na
wniosek Rady klasowej, jeśli zachowanie ucznia nie budzi zastrzeżeń i naprawił wyrządzona
szkodę.
4. Kara wymierzona przez dyrektora ulega zatarciu po 4 miesiącach od wymierzenia na
wniosek Rady klasowej, jeśli zachowanie ucznia nie budzi zastrzeżeń i naprawił wyrządzona
szkodę.

37

5. Zatarta kara nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu oceny z zachowania.

§70

Przeniesienie do innej szkoły.
1. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może wystąpić z wnioskiem do
Opolskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
2. Kara, stosowana jest za:
1) umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu osoby trzeciej (rówieśnika, nauczyciela,
innych osób);
2) kradzieże i wymuszenia;
3) demoralizację innych uczniów;
4) systematyczne naruszanie postanowień Statutu Szkoły.
3. Wniosek do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia podejmuje Dyrektor Szkoły po
wyczerpaniu przez szkołę wszelkich możliwych środków zaradczych oraz działań
wychowawczych, których zastosowanie nie przyniosło pożądanego rezultatu polegającego na
poprawie zachowania ucznia oraz gdy został wyczerpany system kar przewidzianych w
Statucie Szkoły.

§71

Rozwiązywanie sporów

1. Spory wynikłe pomiędzy wychowankami rozstrzygają wychowawcy klas w porozumieniu z
pedagogiem lub psychologiem szkolnym.
2. Spory pomiędzy wychowankami, a pracownikami szkoły rozstrzyga doraźnie powołany
Zespół Wychowawczy.
3. Spory pomiędzy Rodzicami, a pracownikami szkoły rozstrzyga doraźnie powołana Komisja
Rozjemcza, w skład której wchodzą: Dyrektor Szkoły, trzech przedstawicieli Rady Rodziców,
trzech przedstawicieli pracowników szkoły.
4. Spory wynikłe pomiędzy pracownikami szkoły rozstrzyga Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu
opinii Związków Zawodowych działających w szkole.
5. Spory wynikłe pomiędzy pracownikami, a Dyrektorem Szkoły rozstrzyga Rada
Pedagogiczna, a w razie nie rozstrzygnięcia sporu organ prowadzący lub organ sprawujący
nadzór pedagogiczny.
6. Rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 1 – 4 są ostateczne w wewnętrznym trybie
postępowania w szkole.
7. Skargę w przypadku naruszenia (łamania) praw dziecka (ucznia) złożyć może uczeń lub w
jego imieniu rodzic, Samorząd Uczniowski, wychowawca.
8. W powyższej sytuacji ustala się następujący tryb postępowania:
1) Przedmiotem skargi może być łamanie praw dziecka (ucznia) przez innego ucznia,
nauczyciela lub innego pracownika szkoły. Skarga winna być złożona do Dyrektora Szkoły w
formie pisemnej i podpisana przez osobę składającą skargę w ciągu 3 dni od zaistniałego
zdarzenia, powinna wskazywać osobę skarżoną;
2) Dyrektor Szkoły powołuje komisję rozpatrującą skargę w składzie: opiekun Samorządu
Uczniowskiego, nauczyciel – wychowawca, pedagog;
3) Komisja w ciągu 14 dni rozpatruje skargę i udziela na piśmie odpowiedź w podmiotowej
sprawie;

38

4) Komisja wydaje decyzję na piśmie zainteresowanym stronom.
9. Uczeń ma prawo odwołania się od stanowiska komisji do organu sprawującego nadzór
pedagogiczny.

§72

Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu

1. Szkoła tworzy warunki do działalności wolontariatu prowadzonego przez uczniów,
nauczycieli, rodziców poprzez:
1) udostępnianie nieodpłatne pomieszczeń do działań wolontariatu;
2) opiekę i wsparcie nauczyciela w przypadku wolontariatu prowadzonego przez uczniów i
rodziców.
2. Szczegółowe zasady działań wolontariatu określają odrębne przepisy.

§73

Organizacja biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej

z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań
uczniów, zadań edukacyjnych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli,
popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2. Biblioteka realizuje zadania w zakresie:
1) udostępniania książek i innych źródeł informacji;
2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z
różnych źródeł rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz
wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
3) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
4) współuczestniczenia w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych ścieżek
edukacyjnych.

§74

1. Z biblioteki korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły, rodzice a za
zgodą Dyrektora Szkoły, również inne osoby.
2. Pracownicy szkoły oraz uczniowie opuszczający szkołę zobowiązani są do oddania do
biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych z niej książek i materiałów naukowych, czego
potwierdzeniem jest podpisana przez bibliotekarza karta obiegowa biblioteki.
3. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

§75

Organizacja świetlicy z uwzględnieniem warunków wszechstronnego rozwoju ucznia
1. Pozalekcyjną formą działalności wychowawczo-opiekuńczej Szkoły jest organizacja pracy
świetlicy szkolnej.

39
2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze
względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności
wymagające zapewnienia im opieki w szkole. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy mają
uczniowie klas I – III. Pozostali uczniowie mają możliwość korzystania z opieki w świetlicy
za zgodą Dyrektora Szkoły, w zależności od możliwości organizacyjnych.
3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, których liczba nie może
przekraczać 25 osób.
4. Do zadań świetlicy szkolnej należy:
1) organizacja pomocy w nauce;
2) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań;
3) organizacja gier i zabaw mających na celu prawidłowy rozwój psychofizyczny;
4) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze;
5) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami;
6) realizowanie zadań ujętych w Szkolnym Programie Wychowawczo - Profilaktycznym.
5. Do świetlicy szkolnej, przyjmowani są na podstawie pisemnego zgłoszenia, w pierwszej
kolejności uczniowie rodziców pracujących.
§76
Stołówka w Szkole

1. Szkoła organizuje dożywianie /gotuje posiłki/ umożliwia uczniom higieniczne warunki
spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.
2. Ze stołówki korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy Szkoły.
3. wychowawca udziela pomocy w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania do posiłków
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej lub przez inne organizacje charytatywne.
4. Na każdy kolejny rok szkolny w ofercie prowadzenia stołówki szkolnej są zawarte
informacje na temat ceny posiłków dla uczniów.
§77

Postanowienia końcowe

Dokonywania zmian w Statucie dokonuje Rada Pedagogiczna.

§78

Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności
szkolnej.

§ 79

Statut wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2017 r. /w terminie 14 dni od podjęcia uchwały
Rady Pedagogicznej w sprawie nowelizacji Statutu z dnia 30 października 2017 r./

§ 80

Z dniem wejścia w życie Statutu traci moc nowelizowany Statut Publicznej Szkoły w
Chrząstowicach z dnia 24 października 2015 r. przyjmując niniejszą formę tekstu jednolitego.

§ 81

40
Zobowiązuje się Dyrektora publikacji jednolitego tekstu statutu z początkiem każdego roku
szkolnego jeśli były dokonywane zmiany statutu.
§ 82

Postanowienia niniejszego Statutu zostały pozytywnie zaopiniowane i przyjęte do realizacji
uchwałą Rady Rodziców z dnia 30 października 2017 r.
§83

Zmiany do statutu wprowadzono po zasięgnięciu opinii rady Pedagogicznej z dnia 25 listopada
2019 roku i Rady Rodziców z dnia 29 listopada 2019 r.
Obowiązują od 2 grudnia2019.
Dotyczące oceniania od II półrocza 2019/2020.

Data dodania: 2019-03-26 10:25:12
Data edycji: 2020-09-24 19:51:15
Ilość wyświetleń: 910

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook