Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Wniosek o stypendium wójta

UCHWAŁA NR VI.39.2015

Rady Gminy Chrząstowice

z dnia 15 kwietnia 2015 r.

w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz.379,1072) Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następuje:
 

§ 1.

Celem promowania i wyróżniania uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, współzawodnictwie sportowym lub pracy prospołecznej ustala się zasady udzielania Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez gminę Chrząstowice.

§ 2.

Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice może być udzielane w:

1) zakresie edukacji za szczególne osiągnięcia związane z procesem nauczania, a w szczególności finalistom olimpiad i konkursów przedmiotowych;

2) zakresie sportu za osiągnięcia w indywidualnym współzawodnictwie sportowym;

3) zakresie działalności prospołecznej za szczególne osiągnięcia związane z pracą na rzecz społeczności szkolnej, lokalnej oraz ludzi potrzebujących.

§ 3.

Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice udziela się uczniom klas od IV do VI szkoły podstawowej oraz uczniom gimnazjum.

§ 4.

1. Wójt Gminy Chrząstowice udziela stypendium naukowe uczniom, którzy:

1) spełnili łącznie następujące kryteria:

a) wykazali nienaganną postawę,

b) uzyskali co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania w bieżącym roku szkolnym,

c) w klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynoszącą w szkole podstawowej co najmniej 5,2, a w gimnazjum 5,0;

2) ponadto spełnili jeden z warunków:

a) zostali finalistami olimpiad, konkursów przedmiotowych na szczeblu ponadgminnym,

b) organizowali lub inicjowali szczególnie wartościowe działania w środowisku szkolnym lub lokalnym, o charakterze edukacyjnym, sportowym, artystycznym, kulturalnym lub charytatywnym,

c) aktywnie działali w organizacji szkolnej – jako lider przedsięwzięć podejmowanych przez społeczność szkolną,

d) udokumentują inne osiągnięcia o charakterze edukacyjnym, sportowym lub prospołecznym.

2. Wójt Gminy Chrząstowice udziela stypendium za osiągnięcia sportowe uczniom, którzy:

1) spełnili jeden z warunków:

a) zostali laureatami zawodów sportowych na szczeblu ponadgminnym,

b) brali udział w finałach mistrzostw województwa

c) osiągnęli indywidualne wartościowe sukcesy w różnych dyscyplinach;

2) ponadto spełnili łącznie następujące kryteria:

a) otrzymali co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania,

b) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z wychowania fizycznego,

c) w klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0.

§ 5.

Warunkiem ubiegania się o Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice jest złożenie wniosku przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej nie później niż 5 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w danym roku szkolnym.

§ 6.

1. Wójt powołuje Komisję Stypendialną oraz określa zasady i tryb jej działania.

2. Stypendium udziela Wójt Gminy Chrząstowice po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Stypendialną.

3. Stypendium wynosi jednorazowo 200 zł dla jednego ucznia w danym roku szkolnym, ma charakter jednorazowej nagrody pieniężnej, przyznawanej na koniec roku szkolnego.

§ 7.

Wypłata stypendium będzie dokonywana gotówką w kasie Urzędu Gminy Chrząstowice na rzecz rodzica lub opiekuna prawnego ucznia lub przelewem na wskazany rachunek bankowy rodzica lub opiekuna prawnego ucznia, w terminie do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego.

§ 8.

Środki finansowe na Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice zostaną przewidziane w budżecie gminy Chrząstowice od roku szkolnego 2014/2015.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice.

§ 10.

Tracą moc uchwały:

1) Nr XXXI.241.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice;

2) Nr XXXIII.270.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Warzecha


UCHWAŁA NR VIII.59.2015

 

Rady Gminy Chrząstowice

z dnia 2 września 2015 r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz.379,1072) Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI.39.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2015 r. poz. 1029), wprowadza się następującą zmianę:

1) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5.  Warunkiem ubiegania się o Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice jest złożenie wniosku przez Dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w terminie do 31 lipca każdego roku.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Warzecha

Zmiana terminu złożenia wniosku
UCHWAŁA NR XXX.229.2018

Rady Gminy Chrząstowice

z dnia 13 marca 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI.39.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice udziela się uczniom klas od IV do VIII szkoły podstawowej oraz uczniom gimnazjum.”;

2) § 4 ust. 1 pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

c) w klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynoszącą w szkole podstawowej w klasach IV - VI co najmniej 5,2, a w klasach VII - VIII i w gimnazjum 5,0;”;

3) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Stypendium wynosi jednorazowo 250 zł dla jednego ucznia w danym roku szkolnym, ma charakter jednorazowej nagrody pieniężnej, przyznawanej na koniec roku szkolnego.”;

4) po § 6 ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

4. Jednemu uczniowi, w danym roku szkolnym, może być przyznane tylko jedno stypendium, niezależnie od ilości i rangi osiągnięć.

5. Przyznanie stypendium Wójta Gminy Chrząstowice nie jest zależne od warunków materialnych kandydata oraz innych otrzymanych nagród.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Warzecha

 

Data dodania: 2019-03-26 10:35:38
Data edycji: 2019-05-16 12:38:12
Ilość wyświetleń: 750

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook